Algemene Voorwaarden Mijn Social Media Assistent 2017 -2018

 

Artikel 1. Definities

 1. 1. Mijn Social Media Assistent: Mijn Social Media Assistent, gevestigd te Amersfoort is een handelsnaam van Creative Inspirations welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 61038083.
 2. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn Social Media Assistent een Overeenkomst heeft afgesloten.
 3. 3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
 4. Dienst: de activiteit(en) die Mijn Social Media Assistent voor Opdrachtgever zal verrichten, zoals in de Opdrachtbevestiging gespecificeerd, waaronder beheer van accounts van sociale media sites.
 5. 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Mijn Social Media Assistent en Opdrachtgever, krachtens welke Mijn Social Media Assistent de Dienst zal uitvoeren/leveren.
 6. 6. Website: www.mijnsocialmediaassistent.nl.

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding

 1. 1. Mijn Social Media Assistent zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Deze offerte wordt per e-mail toegestuurd. Daarna neemt Mijn Social Media Assistent telefonisch of per e mail contact met Opdrachtgever op om de offerte door te spreken en te controleren of de gegevens van Opdrachtgever juist zijn. Als Opdrachtgever akkoord is met de offerte, dan komt de Overeenkomst tot stand. De email tussen Mijn Social Media Assistent en de Opdrachtgever waarin de opdrachtgever akkoord gaat met de offerte wordt door Mijn Social Media Assistent bewaard
 2. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Mijn Social Media Assistent het recht de prijzen hierop aan te passen.
 3. 3. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 4. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Mijn Social Media Assistent alleen bindend indien en voor zover deze door Mijn Social Media Assistent uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 5. 5. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 6. In geval van strijdigheid van bepalingen in onderstaande documenten, geldt de volgende rangorde:

– 1. de Overeenkomst;

– 2. de eventuele bijlagen;

– 3. deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

 1. Mijn Social Media Assistent spant zich in de Dienst naar beste kunnen uit te voeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Mijn Social Media Assistent het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zullen alleen met instemming van Opdrachtgever worden doorberekend.
 3. 3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens en faciliteiten, waarvan Mijn Social Media Assistent aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Mijn Social Media Assistent beschikbaar worden gesteld. Denk hierbij aan gebruikersnamen en wachtwoorden om toegang te kunnen krijgen tot sociale media sites welke in beheer zijn van Opdrachtgever en door Opdrachtgever bij Mijn Social Media Assistent in beheer worden gegeven of relevante informatie/content welke door Mijn Social Media Assistent als basis zal worden gebruikt om Dienst te kunnen uitvoeren.

Artikel 4. Social Media en thema kanalen

 1. Opdrachtgever geeft Mijn Social Media Assistent een machtiging om in naam van Opdrachtgever accounts aan te maken bij social media sites (waaronder bijv. Twitter, Facebook, Linkedin, Pinterest en Instagram). Indien aan dergelijke diensten kosten verbonden zijn, is Mijn Social Media Assistent hiertoe slechts gemachtigd na aparte toestemming van Opdrachtgever.
 2. 2. Opdrachtgever geeft Mijn Social Media Assistent een machtiging om de in lid 4.1 genoemde accounts in naam van Opdrachtgever te beheren en configureren. Dit houdt tevens in dat Mijn Social Media Assistent namens Opdrachtgever zal reageren op gebruikers van de te beheren social media sites.
 3. 3. Opdrachtgever erkent en begrijpt dat Mijn Social Media Assistent geen garantie kan gegeven ten aanzien van het aantal volgers (op Twitter, Pinterest, Instagram), aantal fans (op Facebook) dan wel het aantal gebruikers op andere Sociale media. Mijn Social Media Assistent zal zich inspannen om het aantal volgers, fans en bezoekers ten gunste van Opdrachtgever te beïnvloeden.
 4. Mijn Social Media Assistent zal Opdrachtgever naar eigen inzicht promoten in nieuwsbrieven en de door Mijn Social Media Assistent beheerde Sociale Media Accounts (thema kanalen) die in de offerte, zoals beschreven in artikel 2 lid 1, zijn opgenomen.

Artikel 5. Duur en opzegging

 1. 1. De Overeenkomst tussen Mijn Social Media Assistent en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur zoals in offerte staat vermeld en vanaf het moment dat de Overeenkomst telefonisch dan per email door Opdrachtgever is aanvaard. Zonder schriftelijke opzegging door Mijn Social Media Assistent dan wel Opdrachtgever, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode.
 2. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft Mijn Social Media Assistent het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten op te schorten dan wel te beëindigen (zulks ter keuze van Mijn Social Media Assistent) zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Mijn Social Media Assistent op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
 3. 3. Indien Opdrachtgever de toegang van Mijn Social Media Assistent tot de sociale media sites ontneemt, welke in beheer waren gegeven bij Mijn Social Media Assistent, blijft de betalingsverplichting van Opdrachtgever jegens Mijn Social Media Assistent bestaan.

Artikel 6. Prijzen

 1. 1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. 2. Alle prijzen op de Website, brochures, prijslijst(en) en/of overige communicatiemiddelen van Mijn Social Media Assistent zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. 3. Mijn Social Media Assistent is gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen. Mijn Social Media Assistent zal Opdrachtgever hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is Mijn Social Media Assistent gerechtigd de gehanteerde prijzen, indien het een Duurovereenkomst betreft, jaarlijks, met maximaal het percentage van 4% te verhogen, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen.

 

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

 1. Mijn Social Media Assistent zal voor alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een factuur sturen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever zal het verschuldigde bedrag binnen de betaaltermijn aan Mijn Social Media Assistent voldoen.
 2. 2. Na het verstrijken van veertien dagen na de betalingstermijn is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Mijn Social Media Assistent.
 3. 3. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Mijn Social Media Assistent.
 4. Mijn Social Media Assistent kan verlangen dat de Diensten middels automatische incasso moeten worden voldaan. Opdrachtgever dient Mijn Social Media Assistent hiervoor te machtigen.
 5. 5. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Opdrachtgever meegedeeld en heeft Mijn Social Media Assistent het recht om administratiekosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. 6. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Bovendien is het gehele bedrag voor de resterende contractstermijn door Mijn Social Media Assistent direct opeisbaar.
 7. 7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 

 1. In bovenstaande gevallen heeft Mijn Social Media Assistent voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.
 2. Mijn Social Media Assistent is steeds gerechtigd, alvorens de Overeenkomst uit te voeren of daarmee door te gaan, te verlangen dat Opdrachtgever voldoende zekerheid verstrekt dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen kan en zal nakomen. Zekerheid verstrekken kan door middel van, maar niet uitsluitend, het vestigen van een pandrecht ten gunste van Mijn Social Media Assistent.

Artikel 8. Rechten van intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, adviezen van Mijn Social Media Assistent, teksten, afbeeldingen en software berusten uitsluitend bij Mijn Social Media Assistent of diens licentiegevers.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de werken niet verveelvoudigen of openbaar maken.

Artikel 9. Kansspel

 1. Opdrachtgever garandeert dat hij voldoet aan de wet, en dan in het bijzonder aan de Wet op de kansspelen en de Gedragscode promotionele kansspelen en de Wet op de kansspelbelasting. Opdrachtgever is aanbieder van het kansspel en garandeert dat hij ook als aanbieder genoemd wordt bij het kansspel. Opdrachtgever is altijd zelf verantwoordelijk voor de aangifte en afdracht van de kansspelbelasting.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Mijn Social Media Assistent voor enige aanspraak of aanslag van een derde waaronder tevens maar niet uitsluitend begrepen de belastingdienst, indien Opdrachtgever handelt of juist niet handelt in strijd met lid 1 van dit artikel.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. 1. De aansprakelijkheid van Mijn Social Media Assistent voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Mijn Social Media Assistent van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Mijn Social Media Assistent, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 1.000 euro (exclusief BTW).
 2. 2. De totale aansprakelijkheid van Mijn Social Media Assistent voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan 50.000 euro per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 3. Aansprakelijkheid van Mijn Social Media Assistent voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. 4. Buiten de in artikel 10 lid 1 en 10 lid 2 genoemde gevallen rust op Mijn Social Media Assistent geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 10.1 tot en met 10.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Mijn Social Media Assistent.
 5. De aansprakelijkheid van Mijn Social Media Assistent wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Mijn Social Media Assistent onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Mijn Social Media Assistent ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Mijn Social Media Assistent in staat is adequaat te reageren.
 6. 6. Mijn Social Media Assistent is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht. Zie artikel 11 voor overmacht.
 7. 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Mijn Social Media Assistent meldt.
 8. 8. Opdrachtgever vrijwaart Mijn Social Media Assistent voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst.

Artikel 11. Overmacht

 1. Mijn Social Media Assistent is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Mijn Social Media Assistent geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Mijn Social Media Assistent niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; binnenlandse onlusten, synflood, netwerkaanval, Denial-of-Service of Distributed Denial of Service -attacks, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Mijn Social Media Assistent door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Mijn Social Media Assistent kan worden gevergd.
 3. Mijn Social Media Assistent kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Mijn Social Media Assistent ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Mijn Social Media Assistent gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 12. Garantie

 1. 1. De door Mijn Social Media Assistent te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Mijn Social Media Assistent kan in dat geval andere garantie­ en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 14 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Mijn Social Media Assistent verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Mijn Social Media Assistent, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver-­ of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Mijn Social Media Assistent geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Mijn Social Media Assistent te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Mijn Social Media Assistent te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Mijn Social Media Assistent in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Mijn Social Media Assistent in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. 5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Mijn Social Media Assistent opdracht gegeven heeft.

6.Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 1. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Mijn Social Media Assistent de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Mijn Social Media Assistent, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Mijn Social Media Assistent te retourneren en de eigendom daarover aan Mijn Social Media Assistent te verschaffen, tenzij Mijn Social Media Assistent anders aangeeft.
 2. 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Mijn Social Media Assistent daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 3. 9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Mijn Social Media Assistent en de door Mijn Social Media Assistent bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 13. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 1. Mijn Social Media Assistent behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website, per elektronische berichtgeving of schriftelijk. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum, tenzij Mijn Social Media Assistent heeft aangegeven dat de oude voorwaarden voor Opdrachtgever van kracht blijven.

Artikel 14. Slotbepalingen

 1. 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.
 3. 3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 4. De door Mijn Social Media Assistent ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever is er mee akkoord dat Mijn Social Media Assistent de op grond van de Overeenkomst aan haar toekomende rechten en op haar rustende verplichtingen, zonder instemming van Opdrachtgever, aan een derde kan overdragen. Indien Opdrachtgever de op grond van de Overeenkomst aan haar toekomende rechten en op haar rustende verplichtingen wilt overdragen aan een derde, dan is schriftelijke instemming van Mijn Social Media Assistent vereist.
 6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e- mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.

Copyright © 2021 Mijn Social Media Assistent